U doneert aan Stichting Culturele Activiteiten, statutair gevestigd aan de Singel 9-b, 8321 GT  Urk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41246437, verder te noemen ‘de stichting’.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan de stichting geschonken.

1.2. Donatieformulier: Formulier om online een donatie te doen aan de stichting.

1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van de stichting, een donatie doet aan de stichting, of zich aanmeldt als periodieke donateur.

1.5. Statuten: De stichting heft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor kunst en cultuur(waaronder uitdrukkelijk begrepen tekenen, schilderen, fotografie, schrijven, toneel en muziek) en al hetgeeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn.

1.6. Online doneren: Het doneren van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van de stichting.

1.7. Ontvangende partij: De rechtspersoon van de stichting die op basis van de overeenkomst een donatie  ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.8. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij  georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan de stichting.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. De stichting behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten van de stichting

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan de stichting.

3.2. De stichting is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op de stichting nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van de stichting is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart de stichting voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan de stichting.

Artikel 4. Rechten van de gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van de stichting.

Artikel 5. Plichten van de stichting

5.1. De stichting verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. De stichting neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige website. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens de stichting bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten van de gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3. Voor zover vereist, geeft de gevende partij zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. De stichting verwerkt de door de gevende partij aan De stichting verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, waaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door de stichting verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door de stichting geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die de stichting hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.